Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Flash 6552735 drėgnos servetėlės odinio salono priežiūrai 24vnt.

Produkto kodas: 590770231854
Analogiški produktai
APRAŠYMAS ALTERNATYVŪS KODAI PANAŠŪS PRODUKTAI

Aprašymas

Drėgnos odinio salono servetėlės - tai lengvas būdas palaikyti švarius automobilio interjero elementus. Patogi pakuotė.

ATSARGIAI. H302 Kenksminga prarijus. H312 Kenksminga susilietus su oda. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H226 Degūs skystis ir garai. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H400 Labai toksiška vandens organizmams. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P281 Jei reikia, naudokite asmenines apsaugos priemones. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501 Turinį / talpyklą išmeskite laikydamiesi vietinių / nacionalinių taisyklių.
Prekės ženklas FLASH
Kiekis pakuotėje, vnt. 24
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 5907702318547, 73684190

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: