Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Champion RAL6002 alkidiniai dažai žali 400ml

Produkto kodas: 590773473113
Analogiški produktai
APRAŠYMAS ALTERNATYVŪS KODAI PANAŠŪS PRODUKTAI

Aprašymas

Greitai džiūstantys dekoratyviniai akriliniai dažai mediniams, metaliniams, aliumininiams, stikliniams, akmeniniams ir įvairių rūšių plastikiniams paviršiams.
SAVYBĖS:
- Neatsparus trynimui.
- Neatsparus atmosferos poveikiui.
- Negalima apipurkšti bespalviu laku.
NAUDOJIMAS:
- Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų.
- Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele.
- Padenkite gruntu.
- Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes.
- Purkšti 25-30 cm atstumu nuo paviršiaus.
- Padenkite keliais plonais sluoksniais.
- Visiškai išdžiūsta po 24 valandų.
- Po naudojimo apverskite skardinę ir purškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

PAVOJINGA. H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P271 naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal regionines taisykles. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P501 Turinį/talpyklą atiduoti atliekų tvarkytojams.
Prekės ženklas CHAMPION PAINTS
Tūris, ml 400
Spalva Žalia
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 5901414817114, 5907734731130

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: