Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Champion RAL9005 alkidiniai dažai juodi blizgantys 400ml

Produkto kodas: 590773473107
Analogiški produktai

Aprašymas

Greitai džiūstantys dekoratyviniai akriliniai dažai mediniams, metaliniams, aliumininiams, stikliniams, akmeniniams ir įvairių rūšių plastikiniams paviršiams.
Neatsparus trynimui. Neatsparus atmosferos poveikiui. Negalima apipurkšti bespalviu laku.
NAUDOJIMAS:
- Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų.
- Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele.
- Padenkite gruntu.
- Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes.
- Purkšti 25-30 cm atstumu nuo paviršiaus.
- Padenkite keliais plonais sluoksniais.
- Visiškai išdžiūsta po 24 valandų.
- Po naudojimo apverskite skardinę ir purškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

PAVOJINGA. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginis indas: Kaitinant gali sukelti sprogimą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. EHU066- Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį/talpyklą atiduoti atliekų tvarkytojams.
Prekės ženklas CHAMPION PAINTS
Tūris, ml 400
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 5901414817046, 5907734731079

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: