Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Champion LOK1840 struktūriniai dažai buferiams juodi 400ml

Produkto kodas: 590773473184
4.30€
Analogiški produktai

Aprašymas

Tekstūriniai dažai, puikiai prikimbantys prie plastikinių, norimų dažyti paviršių (bamperių, juostelių ir visų plastiko gaminių).
Ketinamą dažyti paviršių reikia nuvalyti ir nuriebalinti. Gerai sukratyti flakono turinį, purtant flakoną 1 minutę. Dažyti 30cm atstumu. Keli ploni sluoksniai suteikia geresnį galutinį rezultatą nei storas sluoksnis.
Po dažymo išvalyti purkštuvą, apverčiant flakoną ir nuspaudžiant vožtuvą 2 sekundėms.

PAVOJINGA. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginis indas: gali sprogti, jei kaitinama. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH208 Sudėtyje yra metilo ir n-butilo metakrilato. Gali sukelti alerginę reakciją. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Prekės ženklas CHAMPION PAINTS
Tipas Dažai buferiams
Tūris, ml 400
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 5907734731840

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: