Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG5718 rūdžių modifikatorius 255g

Produkto kodas: 009603057183
14.00€
Analogiški produktai

Aprašymas

Skirtas transformuoti rūdis į glaistą, gaunant tamsios spalvos drėgmei atsparią apsauginę dangą.
SAVYBĖS:
- Gerina kitų dangų sukibimą su apdorotu paviršiumi ir neleidžia plisti korozijai po plėvele.
- Matinis sluoksnis, gautas apdorojus rūdžių kietikliu, užtikrina gerą lako dažomųjų medžiagų adheziją, atsparus tirpiklių poveikiui.
NAUDOJIMAS:
- Naudoti esant 10 - 30 laispnių temperatūrai.
- Nuvalyti paviršių nuo nešvarumų.
- Mechaniniu būdu maksimaliai nuvalyti rūdis.
- Gerai suplakti preparatą.
- Lygiai užpurkšti ant paruošto paviršiaus, kad nesusidarytų nutekėjimai.
- Padengti 2-3 plonais sluoksniais pralaukiant po 2 min., kol susidarys tamsi apsauginė danga.
- Automobilio eksploataciją pradėti po 2-3 valandų.
- Dažyti galima po 24 val.
- Prieš dažant - paviršių apdirbti švitriniu popieriumi.

PAVOJINGA. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. - Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti aerozolio. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens . ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus. Sudėtis: dimetileteris, acetonas, 2-butoksietanolis, skruzdžių rūgštis ir kompanijos nou-chau funkciniai priedai.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tipas Rūdžių modifikatorius
Pakuotės tipas Aerozolis
Svoris, g 255
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603057183, 0096030571832

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: