Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

DoctorWax DW8401 polirolis su poliflonu 300ml juodas

Produkto kodas: 009603084011
7.90€
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Užtikrintai užtaiso smulkius įbrėžimus ir nuoskilas ant visų lako dažų dangų.
- Mišinys ypač efektyvus dangoms su lako sluoksniu ir "metalic".
- Poliflonas padeda sudaryti labai slidžią apsauginę plėvelę, kuri saugo dangą nuo ultravioletinių spindulių, druskos, rūgštinių kritulių, abrazyvų ardančio poveikio.
- Lengva naudoti ir taupi priemonė, vidutinių matmenų kėbului apdoroti pakanka 25 30 minučių. Atlaiko daugkartinius plovimus. Gali būti naudojamas saulėje ir pavėsyje.
NAUDOJIMAS:
- Nuplaukite automobilį ir leiskite nudžiūti.
- Minkštos servetėlės pagalba tolygiais judesiais padenkite automobilio paviršių poliroliu.
- Leiskite nudžiūti iki baltų apnašų ir nupoliruokite švaria servetėle.


PAVOJINGA. Sudėtis: stodardo tirpiklis, anijoninių PAM 5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %, limonene, dažiklis, kompanijos nou-chau funkciniai priedai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti šiltu vandenių su muilu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti užrakintą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DOCTORWAX
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 300
Spalva Juoda
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (1 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603084011, 0096030840112

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: