Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Abro EC-520 4-min. epoksidiniai 2-jų komp. klijai skaidrūs 28,4g

Produkto kodas: 079092004532
Analogiški produktai

Aprašymas

Klijai skirti automobiliui ir buičiai. Jie puikiai klijuoja gaminius iš plieno, geležies, žalvario, vario, aliuminio, medžio, stiklo ir plastiko. Klijai yra atsparūs benzinui, antifrizams ir daugumai skiediklių. Klijai greitai paruošiami ir ypatingai tvirti.
NAUDOJIMAS:
- Klijuojami paviršiai turi būti švarūs, nuriebalinti ir sausi.
- Ant kartono ar plastiko gabalėlio išspauskite po vienodą kiekį dervos iš kiekvienos tūbelės.
- Gerai išmaišykite dervas tarpusavyje ir užtepkite ant klijuojamų paviršių.
- Klijai po 4 minučių pradeda kietėti. Visiškai sukietėja po 1 valandos.
- Klijus geriausia naudoti esant aukštesnei kaip 10°C.
ATSARGIAI. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H302 Kenksminga prarijus. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P332+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į patvirtintą atliekų perdirbimo įmonę. P405 Laikyti užrakintą. Sudėtyje yra: Bisfenolis-A-(epichlorhidrinas)- 80%.
Prekės ženklas ABRO
Svoris, g 28,4
Spalva Skaidri
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0790920045327, 7909200453278

ABRO - patikima Amerikietiška chemija. Amerikiečių kompanija ABRO Industries Inc savo veiklą pradėjo 1939 metais. Šiandien ABRO produktai yra prieinami daugiau nei 175 šalių visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje daugiau nei 25 metus. ABRO kompanija yra viena iš didžiausių savo srityje JAV eksporto įmonių ir 1991 m. už sėkmingą darbą ir eksportą gavo JAV prezidento įsteigtą apdovanojimą.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: