Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Abro ES-507 4-min. epoksidiniai klijai pilki 57g

Produkto kodas: 079092004595
4.60€
Analogiški produktai

Aprašymas

Labai tvirta, ilgalaikė priemonė, sandarinti, užglaistyti gaminius iš plieno, ketaus, vario ir jo lydinių bei kai kurių plastikų. Tinka variklio bloko, pavarų dėžės karterio, degalų bako, akumuliatoriaus bakelio, dviračio ar motociklo detalių, vandens vamzdyno ir kitų namų ūkio reikmių remontui. Atsparūs benzinui, aušinimo skysčiams ir daugumai tirpiklių.
NAUDOJIMAS:
- Klijuojamieji (sandarinami, užglaistomi) paviršiai turi būti švarūs, neriebaluoti ir sausi.
- Užspausti iš kiekvienos tūbelės lygiai dervos ir kietiklio ir sumaišyti iki vientiso mišinio. Jį reikia sunaudoti per 4 minutes.
- Mišinį užtepti ant abiejų klijuojamų paviršių plonu sluoksniu ir sujungti. Paviršių suveržti nereikia. Pakanka, kad klijams kietėjant paviršiai bus nestipriai suspausti.
- Produktą geriausia naudoti esant aukštesnei kaip 10°C temperatūrai.
ATSARGIAI. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. kenksminga prarijus. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į patvirtintą atliekų perdirbimo įmonę. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. laikyti užrakintą.
Prekės ženklas ABRO
Svoris, g 57
Spalva Pilka
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0790920045952, 7909200459522

ABRO - patikima Amerikietiška chemija. Amerikiečių kompanija ABRO Industries Inc savo veiklą pradėjo 1939 metais. Šiandien ABRO produktai yra prieinami daugiau nei 175 šalių visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje daugiau nei 25 metus. ABRO kompanija yra viena iš didžiausių savo srityje JAV eksporto įmonių ir 1991 m. už sėkmingą darbą ir eksportą gavo JAV prezidento įsteigtą apdovanojimą.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: