Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Permatex 24300 vid. stip. tepaluotų sriegių fiksatorius 12ml

Produkto kodas: 686226243003
9.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Esant didesniam paviršiaus užteržtumui vidutines fiksacijos sriegių klijai. Plačiai nauduojami atliekant remonto darbus, varžtų skiersmuo nuo 6 iki 19mm.
Temperatūrinis atsparumas : nuo -54 °C iki +149 °C.
NAUDOJIMAS:
- Kruopščiai nuvalykite paviršius.
- Prieš naudojimą gerai suplakite buteliuką.
- Užtepkite priemonės ant detalių ir surinkite dalis.
- Nerekeomenduojamas tepti plastikinių paviršių.

ATSARGIAI. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P261 Stengtis neįkvėpti rūko/garų. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Prekės ženklas PERMATEX
Tūris, ml 12
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0686226243003, 6862262430032, 72912973

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: