Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Versachem 11603 "Metal Bond" epoksidiniai metalo klijai 2x28,35g

Produkto kodas: 590653444209
3.80€
Analogiški produktai

Aprašymas

Dviejų komponentų klijai. Klijuoja metalą, akmenį, medį, porcelianą, stiklą, keramiką ir t.t.
NAUDOJIMAS:
- Nuvalykite ir nuriebalinkite taisytinus paviršius.
- Iš abiejų tūbelių išspauskite tą patį kiekį klijų ant švaraus paviršiaus ir sumaišykite.
- Užtepkite tolygiai ant paviršiaus.
- Suspauskite detales/paviršius vieną su kitu, pašalinkite klijų perteklių, kol visisškai nesukietėjo.

Klijai. Įspėjimas. Sudėtyje yra bisfenolis-A- (epichlorhidrinas) epoksidinė derva (skaičiaus vidutinė molekulinė masė < 700). H315 Sukelia odos dirginimą. H319 Sukelia stiprų akių dirginimą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius. P102 Saugoti nuo vaikų. P264 Po apdorojimo kruopščiai nusiplauti rankas. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jei reikia, išsiimti kontaktinius lęšius, jei tokių yra ir jie lengvai išsiima. Tęsti plovimą. P501 Turinį/talpyklą išmesti į atliekų konteinerį. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės.
Kietiklis. Įspėjimas. Sudėtyje yra metilmetakrilatas, dodekanas-1-tiolis. H315 Sukelia odos dirginimą. H319 Sukelia strų akių dirginimą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. P102 Saugoti nuo vaikų. P264 Po apdorojimo kruopščiai nusiplauti rankas. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jei reikia, išsiimkite kontaktinius lęšius, jei tokių yra ir jie lengvai išsiima. Tęskite plovimą. P501 Turinį/talpyklą išmesti į atliekų konteinerį.
Prekės ženklas VERSACHEM
Svoris, g 2x28,35
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0590653444202, 5906534442093

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: