Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

V-Tech VT-148 4-min. epoksidiniai klijai skaidrūs 6ml

Produkto kodas: 955520260123
2.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Greitai stingstantys, nesusitraukiantys, skaidrūs epoksidiniai klijai, pasižymintys nepaprastu savybių deriniu, dideliu mechaniniu tvirtumu, puikiu atsparumu daugumai chemikalų bei patikimu atsparumu karščiui. Juos lengva apdoroti mechanizmais, jie nėra laidūs ir juos galima apdirbti po 2 valandų.
Tinka naudoti metalui, medienai, porcelianui, keramikai, plytų surišimams, įrankių taisymui, stiklo dirbiniams, stiklo pluošto taisymui ir kt.
NAUDOJIMAS:
- Paviršiai turi būti švarūs ir sausi.
- Išspauskite vienodą kiekį dervos ir kietiklio ant bet kokio išmetamo paviršiaus ir kruopščiai sumaišykite.
- Užtepkite ant klijuojamo paviršiaus.

PAVOJINGA. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu su muilu.
Prekės ženklas V-TECH
Tūris, ml 6
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 9555202601230

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: