Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Abro EP-300 5-min. epoksidiniai klijai skaidrūs 25ml

Produkto kodas: 079092004563
5.40€
Analogiški produktai

Aprašymas

EP-300 epoksidiniai klijai skirti klijuoti gaminiams iš aliuminio, vario, nerūdijančio plieno, žalvario, geležies, alavo ir kitų metalų, medžio, keramikos, betono, akmens ir daugumos plastikų.

PAVOJINGA. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Kenksminga prarijus. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Laikyti užrakintą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į patvirtintą atliekų perdirbimo įmonę. Sudėtyje yra: Bisfenolis-A-(epichlorhidrinas) - 85%.
Prekės ženklas ABRO
Tūris, ml 25
GHS Odos ėsdinimas (1B pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0790920045631, 7909200456316

ABRO - patikima Amerikietiška chemija. Amerikiečių kompanija ABRO Industries Inc savo veiklą pradėjo 1939 metais. Šiandien ABRO produktai yra prieinami daugiau nei 175 šalių visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje daugiau nei 25 metus. ABRO kompanija yra viena iš didžiausių savo srityje JAV eksporto įmonių ir 1991 m. už sėkmingą darbą ir eksportą gavo JAV prezidento įsteigtą apdovanojimą.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: