Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Pro Seal 24206 vidutinio stiprumo sriegių fiksatorius 6ml

Produkto kodas: 005029124206
Analogiški produktai

Aprašymas

Naudojamas fiksuoti ir sandarinti karbiuratoriaus, vožtuvų dangtelio, vandens pompos, termostato varžtus, svirčių, lingių, švaistiklių veržles ir kt.
SAVYBĖS:
- Užfiksuoja patikimiau nei kaproniniai įdėklai. Fiksuoja iki 18mm diametro sriegius, sujungimus.
- Sujugimus užfiksuoja po 15min (iki 3val priklausomai nuo medžiagos).
- Atsparus aušinimo skysčiui, kurui, tepalams.
- Apsaugo nuo korozijos.
NAUDOJIMAS:
- Paviršius turi būti švarus, sausas, be alyvų ar tepalų.
- Užlašinti prieš pat sujungimą ant švaraus, nuriebalinto paviršiaus.

PAVOJINGA. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335 Gali sudirginti kvėpavimo takus. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo ewtiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P260 Neįkvėpti rūko, garų arba aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338+P310 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpyklą šalinti ...(vadovaujantis vietos ir nacionaliniais nuostatais).
Skirtas naudoti tik profesionalams.
Sudėtyje yra Kumeno hidroperoksido.
Prekės ženklas PRO SEAL
Tūris, ml 6
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0050291242061, 0502912420612, 5905694008743

Jau 40-imt metų JAV sėkmingai veikianti įmonė "Super Glue Corporation",  viena iš lyderių klijavimo medžiagų gamyboje.
"Pro Seal" produktų linija pripažinta visame pasaulyje ir daugelis produktų pelnę prestižinius pasaulinio lygio apdovanojimus: "Popular Mechanics", "American Handyman Club", "ThinkGlobal" ir "Commercial News USA", "Home Improvement Executive" ir "Creative Home Art".
Įmonė gamina ne  tik buities reikmėms skirtus produktus, bet ir aukštos kokybės inžinierinius produktus.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: