Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3236 maitinimo sistemos ir vožtuvų valiklis 325ml

Produkto kodas: 009603032364
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Švelniai išvalo benzine netirpstančias dervingas nuosėdas iš visos kuro sistemos, stabdo degalų filtrų užteršimą.
- Šalina nuodegas iš įleidimo vožtuvų ir degimo kameros.
- Sustabdo brangaus degalų siurblio, maitinimo sistemos detalių, degalų vamzdelių koroziją.
- Neleidžia susiformuoti ledo kamščiams degalų sistemoje, gerina šalto variklio paleidimą.
- Atnaujina laisvosios eigos apsisukimų tolygumą, gerina automobilio dinamiką.
- Šalina detonaciją, mažina degalų sąnaudas.
NAUDOJIMAS:
- Įpilti į baką prieš pilant kuro, važinėti iki "rezervo".
- Viena pakuotė skirta 40-60l kurui.
- Rekomenduojama naudoti kas 3000 km. arba dažniau, naudojant neaukštos kokybės degalus.

PAVOJINGA. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. P331 NESKATINTI vėmimo. P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 325
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603032364, 0096030323646

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: