Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3325 kuro priedas drėgmės šalinimui 350ml

Produkto kodas: 00960303325
Analogiški produktai

Aprašymas

Preparatas skirtas apsaugoti benzininių variklių kuro sistemą nuo užšalimo. Sudėtyje esančių valančių priedų pagalba maitinimo sistema visada švari. Absorbuoja vandenį, neleidžia užšalti kuro sistemai, gerina kuro degimą. Variklis lengviau vedasi esant žemai temperatūrai. Apsaugo kuro sistemos metalines dalis nuo korozijos. Saugus visų tipų varikliams (tame tarpe ir "turbo"). Įpakavimas (355 ml) skirtas 40-60 l benzino.

PAVOJINGA. H225 Labai degūs skystis ir garai. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti garų. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus. EUH019 - "Gali sudaryti sprogius peroksidus".
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 350
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603033255, 0096030332556

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: