Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3406 dyzelinių purkštukų valiklis 150ml

Produkto kodas: 009603034061
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Iš kuro sistemos pašalina vandenį.
- Valo purkštukus, kuro sistemoje esančias kenksmingas nuosėdas ir neleidžia purkštuko adatai strigti.
- Atstato degalų įpurškimo kūgį. Pagerina variklio darbą ir prailgina visų, kuro sistemos, mazgų tarnavimo laiką.
NAUDOJIMAS:
- Supilti pakuotę į baką iki kuro užpylimo.
- Pakuotė (150 ml) skirta 40-60 l.
- Rekomenduojama naudoti kas 3000 km.

PAVOJINGA. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P301 + P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją P331 NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 150
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603034061, 0096030340612, 72486122

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: