Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3409 dyz.purkštukų val.ir kondicionierius su SMT2 325ml

Produkto kodas: 009603034092
Analogiški produktai

Aprašymas

Šalina nuodegų susiformavimą purkštuvų purkštukuose, taip atkuriamas degalų išpurškimas kūgio forma. Toks valymas saugo degimo kamerą nuo intensyvaus nuodegų formavimosi ir pašalina vietinį detalių perkaitimą, apsaugodamas stūmuoklius ir vožtuvus nuo degimo liučių.
NAUDOJIMAS:
- Įpilti į baką prieš pilant kurą, važinėti iki rezervo.
- Įpakavimas skirtas 50-60l dyzelino.
- Rekomenduojama naudoti kas 3000km arba dažniau.

PAVOJINGA. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H362 Gali pakenkti žindomam vaikui. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P260 Neįkvėpti garų. P263 Vengti kontakto nėštumo metu/ maitinant krūtimi. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti dideli kiekiu vandens. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P301 + P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P308 + P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 325
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai ( pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603034092, 0096030340926

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: