Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3411 priedas į dyzeliną su SMT2, pakeliantis cetaninį skaičių 240ml

Produkto kodas: 009603034115
Analogiški produktai

Aprašymas

Padeda išvengti neigiamų pasekmių naudojant žemos kokybės dyzeliną. Sudėtyje yra antros kartos sintetinio metalo kondicionieriaus SMT2. Skirtas dyzeliniams varikliams.
SAVYBĖS:
- Padeda sumažinti savaiminio užsidegimo laiką.
- Sumažina degalų sąnaudas.
- Padidina cetaninį skaičių 6 vienetais ir užtikrina visišką dyzelino sudegimą.
- Sumažina dūmingumą ir panaudotų dujų toksiškumą.
- Palengvina variklio užvedimą.
- Pagerina automobilio dinamines savybes ir dinamiškumą.
- Užtikrina sklandų ir visišką kuro sudegimą, sumažina dinamines apkrovas alkūninio veleno dalims.
Sudėtyje esantis sintetinis metalo kondicionierius SMT2 pailgina purkštukų ir aukšto slėgio kuro siurblio tarnavimo laiką.
Suderinamumas: saugus katalizatoriams ir turbinoms. Suderinamas su visomis dyzelinio kuro rūšimis ir variklio salių medžiagomis.
Flakono kiekis numatytas 12 degalų apdorojimų, skaičiuojant pagal vidutinio automobilio kuro bako tūrį.
NAUDOJIMAS:
- Atsukti kamštelį ir nuimti dozavimo talpos plombą.
- Spaudžiant flakoną pripildyti dozatorių iki reikalingos žymos - 40, 60 arba 80 l, atsižvelgiant į kuro bako tūrį.
- Atmatuotą dozę supilti į kuo baką prieš pilant kurą.
- Rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą pilant dyzeliną, jei yra abejonių dėl jo kokybės.
PAVOJINGA. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali pakenkti žindomam vaikui. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. - Nerūkyti. Neįkvėpti garų. Vengti kontakto nėštumometu/ maitinant krūtimi. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido)): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų NESKATINTI vėmimo. NESKATINTI vėmimo. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti užrakintą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 240
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai ( pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603034115, 0096030341152

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: