Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3436 dyzelinio kuro nuodegų valiklis 325ml

Produkto kodas: 009603034368
Analogiški produktai

Aprašymas

Naudojant mažo cetaninio skaičiaus dyzelinius degalus, dyzelio cilindruose atsiranda vadinamasis "kietasis sudegimas", pagal savo kenksmingo poveikio laipsnį analogiškas benzininių vidaus degimo variklių detonacijai ("pirštų bildesiui"). Dyzelio detalių didelės smūgių apkrovos mažina jo resursus 2-2,5 karto. Nevisiškas sudegimas sukelia aktyvų nuodegų formavimąsi. Optimalus cetaninio skaičiaus diapazonas - 45...50 vienetų, tačiau dauguma dyzelinių degalų rūšių turi mažą cetaninį skaičių (35...42). Specialistai rekomenduoja reguliariai naudoti priedus, didinančius cetaninį skaičių ir šalinančius nuodegas.
SAVYBĖS:
- Vidutiniškai didina cetaninį skaičių 6 vienetais.
- Efektyviai valo nuodegas nuo purkštuvų purkštukų, degimo kameros, vožtuvų ir stūmoklių dugnų.
- Papildomai sutepa degalų sistemos detales, taip pailgindamas jų veikimo laiką.
- Gerina dinamines charakteristikas ir automobilio dinamiškumą, leidžia lengviau paleisti variklį.
- Mažina degalų sąnaudas, kenksmingų išmetamų dujų ir dūmų išskyrimą.
NAUDOJIMAS:
- Įpilti į baką prieš pilant kurą, važinėtiiki "rezervo".
- 1 pakuotė (325 ml) skirta 70-90 l dyzelinio kuro.
- Rekomenduojama naudoti kas 3000 km arba dažniau, jei naudojat neaukštos kokybės degalus.

Sudėtis: 2-etilheksilnitratas, solventnafta (nafta), 1,2,4-trimetilbenzenas, kiti kompanijos nou-chau funkciniai priedai.
PAVOJINGA. Degūs skystis ir garai. Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.NESKATINTI vėmimo. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti užrakintą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 325
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603034368, 0096030343682

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: