Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG9037 metalo sandariklis 325ml (tik vandeniui)

Produkto kodas: 00960309037
Analogiški produktai

Aprašymas

HI GEAR HG9037 metalo sandariklis, skirtas kompleksiniam aušinimo sistemos remontui, dedamas tik į vandenį.

ATSARGIAI. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 Stengtis neįkvėpti garų. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 325
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603090371, 0096030903718

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: