Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG2206 švelnus variklio ploviklis su SMT2 444ml

Produkto kodas: 00960302206
Analogiški produktai

Aprašymas

Profesionali formulė HG2206 skirta švelniam variklio valymui prieš keičiant alyvą.
SAVYBĖS:
- Atkuria alyvos plovimo savybes, išvalo iš variklio alyvos sistemos ir viduje besitrinančių paviršių nuodegas, atkuria tepalinių ir kompresinių žiedų paslankumą, padidina ir išlygina cilindrų kompresiją, sumažina kuro ir alyvos sąnaudas.
- Suderinama su visų tipų alyva.
NAUDOJIMAS:
- Varikliams, kurių rida daugiau kaip 7000 km, arba turinčių vidutinio arba didelio nusidėvėjimo požymių. Įpilkite 1 variklio pakuotę į 4-5 litrus alyvos nuvažiavę 1500-2000 km po alyvos pakeitimo ir dar vieną pakuotę likus 150-200 km iki planinio alyvos pakeitimo.
- Naujiems arba nesusidėvėjusiems varikliams. Supilkite vieną valiklio pakuotę likus 150-200 km iki planinio alyvos keitimo.

Sudėtis: propan-2-olis, alkanai, C14-17, chloro, m-, p-, o-ksilenas, kompanijos nou-chau funkciniai priedai.
PAVOJINGA. Degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali pakenkti žindomam vaikui. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Neįkvėpti garų. Vengti kontakto nėštumo metu/ maitinant krūtimi. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Gaisro atveju: gesinimui naudoti putas, putų ir angliarūgštės gesintuvus, sausus chemikalus, vandens purkštuvą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Pakuotės tipas Pilamas
Įspėjimas PAVOJINGA
Tūris, ml 444
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai ( pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603022068, 0009603322069, 0096030220686, 0096033220690

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: