Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Done Deal DD6698 dvikomp. abrazyvinė pasta metalo šlifavimui 2x23g

Produkto kodas: 009603066987
4.40€
Analogiški produktai

Aprašymas

Pagamintas naudojant aukštos kokybės šilumai atsparų tepalą ir modifikuotus silicio karbido miltelius, pasižyminčius geromis šlifavimo savybėmis.
Naudojant Done Deal abrazyvines pastas, gaunamas optimalus šiurkštumo apdorojamas paviršius ir padidėjęs darbo našumas palyginus su kitomis abrazyvinėmis pastomis.
Šilumai atsparus tepalas, esantis sudėtyje, padeda pagreitinti šlifavimą, sumažinti šiurkštumą ir aušina apdorojamos detalės paviršių. Pastos skirtos atitinkamai juodam (pirminiam) ir švariam (galutiniam) metalų šlifavimui, kai atliekamas vidaus degimo vožtuvų "pritrynimas", paruošimas stūmoklinių žiedų, reikiamiems tarpams detalių junginiuose, MPD, juvelyrinių dirbinių ruošimas poliravimui, galandant pjovimo instrumentus.

Sudėtis: naftos distiliatai, silicio karbidas, kompanijos nou-chau priedai.
ATSARGIAI. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DONE DEAL
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603066987, 0096030669874

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: