Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3421 super antigelis dyz. -47C su ER (235l) 444ml

Produkto kodas: 009603034214
Analogiški produktai

Aprašymas

JAV naujos kartos automobilių chemijos ypatingasis antigelis. Jo sudėtyje yra sintetinis metalo kondicionierius SMT2. Koncentracija 1:500 užtikrina patikimą variklio eksploataciją, kai temperatūra siekia iki -47° C. Leidžia žymiai lengviau paleisti dyzelinį variklį esant žemai temperatūrai. Efektyviai apsaugo ir tepa purkštuvus bei degalų siurblį, nes preparato sudėtyje yra specialusis tepalas ir SMT2, mažina dyzelinio variklio veikimo triukšmingumą. Šalina vandens kondensatą iš degalų bako, koroziją. Pailgina dyzelinio variklio ir kuro sistemos tarnavimo laiką. Bandymai parodė, kad SMT2 žymiai sumažina purkštuvų ir aukšto slėgio degalų siurblio stūmoklio porų nusidėvėjimą, gerina degalų sudegimo efektyvumą ir variklio NK. Ypatingasis antigelis yra išbandytas ir atitinka automobilių ir dyzelinio kuro techninius parametrus! JAV ir Rusijos ekspertai nustatė, kad šis mišinys yra vienas iš efektyviausių antigelių rinkoje. Užtikrina ribinį dyzelinių degalų (-47° C ) atsparumą šalčiui, kai antigelis sąveikauja su dyzeliniais degalais santykiu 1:500.

PAVOJINGA. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos, ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P260 Neįkvėpti garų. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tipas Antigeliai
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 444
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603034214, 0096030342142

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: