Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG4117 dyzelinio kuro atitirpiklis 444ml (90l)

Produkto kodas: 009603041175
Analogiški produktai

Aprašymas

Skubi pagalba dyzeliniam kurui. Specialiai pagamintas ledui ir parafino kristalams sustingusiame dyzeliniame kure tirpdyti. Degalams šąlant, dalis juose esančių parafino angliavandenilių kristalizuojasi ir iškrenta kietosios fazės, kuri pastebima net plika akimi, pavidalo. Kristalizacija pasireiškia degalų susidrumstimu. Kristalai auga ir, pasiekę atitinkamus dydžius ir koncentraciją, suformuoja erdvės struktūrą. Taip degalai praranda takumą ir blogai pumpuojami vamzdynais ir filtrais, tai sutrikdo įprastą dyzelinio variklio veikimą ir net visiškai jį sustabdo. Paprasti antigeliai mažai efektyvūs tais atvejais, kai degalai sustingsta ir praranda takumą. Antigelių formulės neleidžia kristalams augti esant žemai temperatūrai, jie yra efektyvesnė profilaktinė priemonė. Tokiu atveju nepakeičiamas yra dyzelinio kuro atitirpiklis, kuris leidžia, įvedus į filtrą (mišinyje su degalais 1:1), ištirpdyti sustingusių degalų parafino kristalus ir, įpylus į baką (santykiu 1:200), gerina degalų žemos temperatūros savybes. Galima naudoti su visų rūšių dyzeliniais degalais.

PAVOJINGA. H225 Labai degūs skystis ir garai. H302+ H312+H332 Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P240 Įžeminti/ įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ ventiliacijos/ apšvietimo/ g/įrangą. P242 Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P330 Išskalauti burną. P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tipas Antigeliai
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 444
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603041175, 0096030411756

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: