Informuojame, kad 04.12-13 d. AUTOAIBĖ parduotuvės nedirbs.
lt en
autoaibe.ltautoaibe.lt
Pasirinkite automobilį
8-700 55 002
Tik e-parduotuvės klausimais

  Suvesdami automobilio valstybinį numerį į paieškos laukelį sutinkate su žemiau aprašytomis taisyklėmis.

Kaip naudotis šia paieška aprašyta instrukcijoje. Skaityti...

Turinys:

1. Bendroji informacija.
2. Vartotojų informacijos pateikimas.
3. Draudimo įmokų apskaičiavimas ir jų pateikimo sąlygos Svetainėje
4. Draudimo sutarties sudarymo, poliso apmokėjimo ir pristatymo sąlygos
5. Asmens duomenų tvarkymas
6. Informacija apie Brokerį
7. Intelektinės nuosavybės teisės
8. Baigiamosios nuostatos

1. Bendroji informacija

1.1. Tinklapyje www.autoaibe.lt suvesti duomenys bus panaudoti transporto priemonės draudimo įmokai paskaičiuoti. Pasinaudoję draudimo skaičiuokle sužinosite ir tikslią jūsų automobilio modifikaciją, tai palengvins detalių paiešką svetainėje. Draudimo įmokų skaičiavimas atliekamas bendradarbiaujant su tinklapiu www.eldrauda.lt. 

Tinklapis www.eldrauda.lt (toliau – Svetainė) yra skirtas draudimo įmokų paskaičiavimui, draudimo sutarčių sudarymui, apmokėjimo įvykdymui, o taip pat kitų Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų vykdymui.
1.2 Brokeriu šiose Taisyklėse yra EDRAUDA, UADBB, buveinės adresas: Šeimyniškių 21, Vilnius, juridinio asmens kodas: 302350714, draudimo brokerio licencijos numeris 000121 (toliau- Brokeris). Brokeris yra nepriklausomas draudimo tarpininkas, kuris tarpininkauja tarp Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų ir draudimo sutartį ketinančių sudaryti asmenų, šiems sudarant draudimo sutartis ryšio priemonių pagalba (internetu) bei konsultuoja Vartotojus draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo, pratęsimo ir (ar) kitais klausimais. Brokeris veiklą vykdo draudimo tarpininkavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. LR draudimo įstatymo privalomąją informaciją apie Brokerio įmonę rasite šių Taisyklių 6 skirsnyje.
1.3. Svetainės naudojimosi taisyklės (toliau- Taisyklės) nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio ryšio priemonėmis (internetu) sąlygas bei tvarką. Taisyklės taip pat nustato teises ir pareigas Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojai), turinčių ketinimus sudaryti draudimo sutartis ir teikiančių užklausimus Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, dėl draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo, ir (ar) pageidaujančių naudotis kitomis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis.
1.4. Vartotojai, norėdami atlikti Svetainėje bet kokius veiksmus ir (ar) naudotis Brokerio teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su Taisyklėmis bei patvirtinti, kad sutinka jų laikytis. Toks patvirtinimas išreiškiamas Vartotojui atitinkamame laukelyje įvedus savo automobilio valstybinį numerį, o taip pat kitus duomenis, jei tokių yra reikalaujama, ir spustelėjus mygtuką „Skaičiuoti“.
1.5. Vartotojas negali naudotis Svetaine, jei jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis arba kuria nors jų dalimi, jis turi nutraukti
(baigti)
naudotis Svetaine, neatlikti jokių veiksmų Svetainėje bei negali užsakyti Brokerio teikiamų paslaugų (įskaitant, bet neapsiribojant: sužinoti geriausios draudimo įmokos kainos, gauti pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį ir pan.).
1.6. Jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir (ar) atlieka bet kokius veiksmus Svetainėje, laikoma, jog Vartotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Brokeris neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir Brokerio teikiamomis paslaugomis, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.
1.7. Brokeris pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Vartotojas, kiekvieną kartą, prieš pradėdamas naudotis Svetaine, privalo susipažinti su Taisyklėmis bei patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.
1.8. Vartotojas privalo naudotis Svetaine, nepažeisdamas galiojančių teisės aktų reikalavimų, tik teisėtais tikslais ir tik tokiu būdu, kad Vartotojo veiksmai nepadarytų žalos teisės aktų saugomiems interesams, nepažeistų Brokerio, kitų asmenų teisių bei neapribotų jų galimybių naudotis Svetaine. Vartotojas veikia savo rizika ir atsakomybe, jei naudodamasis Svetaine, pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, o jei Brokeris, draudimo kompanijos ir (ar) kiti tretieji asmenys patiria nuostolių dėl šiame punkte nurodytų veiksmų, Vartotojas juos privalo atlyginti
1.9. Svetaine leidžiama naudotis tik bendrosios paskirties interneto naršyklių (pavyzdžiui, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera ir kt.) pagalba. Draudžiama naudotis Svetaine per programas, bet kokiu tikslu siunčiančias Svetainei automatines užklausas.

2. Vartotojų informacijos pateikimas

2.1. Vartotojas turi teisę naudotis Svetaine (tame tarpe teikti užklausas draudimo įmokų paskaičiavimams, sudaryti draudimo sutartis) tik dėl savo ar kitų asmenų, suteikusius tokius pavedimus bei įgaliojimus, interesų. Vartotojas privalo Sistemoje naudoti, nurodyti bei teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.
2.2. Vartotojas, pateikdamas informaciją ir duomenis Svetainėje, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
2.3. Vartotojas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis Sistemoje privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami. Remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija, Svetainėje yra formuojami draudimo kompanijų pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, nustatomos draudimo įmokos bei kitos draudimo sutarties sąlygos.
2.4. Brokeris netikrina Vartotojo pateiktos informacijos teisingumo ir tikslumo. Brokeris ir (ar) draudimo kompanija nėra atsakingi už tai, jei Vartotojas Svetainėje naudojo, nurodė neteisingus, neišsamius ir (ar) netikslius duomenis ir (ar) informaciją. Brokeris ir (ar) draudimo kompanija neprisiima atsakomybės dėl draudimo įmokų dydžio nustatymo, sutarčių sudarymo/ atsisakymo sudaryti draudimo sutartis, vykdymo/ nevykdymo, įvykių pripažinimo/ nepripažinimo draudiminiu, draudimo išmokų mokėjimo/ nemokėjimo/ sumažinimo, jei Vartotojo nurodyta netiksli ir (ar) neteisinga informacija turėjo įtakos draudimo įmokos dydžio nustatymui, sprendimui dėl draudimo sutarties sudarymo ir (ar) jos sąlygų nustatymo, draudimo rizikų vertinimui ir kt.
2.5. Vartotojui, nurodžius netikslius ir (ar) neteisingus duomenis bei informaciją, remiantis kuriais buvo pateikti draudimo įmokų paskaičiavimai, pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, sudarytos draudimo sutartys, o įvykus draudimo sutartyje nurodytiems draudžiamiesiems įvykiams ir (ar) išaiškėjus, kad Vartotojas pateikė netikslius ir (ar) neteisingus duomenis, draudimo kompanija turi teisę nutraukti draudimo sutartį, pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti ir (ar) mažinti draudimo išmoką pagal draudimo sutartyse nustatytas sąlygas ir tvarką.

3. Draudimo įmokų apskaičiavimas ir jų pateikimo sąlygos Svetainėje

3.1. Vartotojas, turintis ketinimų sudaryti Svetainėje nurodytų draudimo rūšių draudimo sutartis bei pageidaujantis sužinoti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotas draudimo įmokas, turi teisę Svetainėje pateikti užklausą, įvesdamas informaciją į atitinkamos draudimo sutarties skaičiuoklėje nurodytus laukelius. Vartotojo užklausos pateikimas yra prilyginamas ketinimui sudaryti draudimo sutartį.
3.2. Draudimo įmokų paskaičiavimai Svetainėje vykdomi ir Vartotojui pateikiami su tikslu gauti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų pasiūlymus sudaryti draudimo sutartį už pasiūlytą draudimo įmokos kainą.
3.3. Svetainėje pateikiami draudimo įmokų dydžiai yra apskaičiuojami pagal kiekvienos draudimo kompanijos individualiai taikomas draudimo produkto sąlygas, draudimo apsaugos apimtį, draudimo taisykles bei tarifus.
3.4. Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų teikiama draudimo apsauga, jos sąlygos bei apimtis, o taip pat draudimo taisyklės gali skirtis. Brokeris, pateikdamas draudimo įmokų paskaičiavimus Svetainėje, nevertina ir nelygina draudimo kompanijų teikiamų draudimo produktų, draudimo apsaugos apimties, jos vertės bei sąlygų. Iškilus bet kokiems klausimams, Vartotojai gali kreiptis į Brokerį konsultacijos telefonu arba atvykti į Brokerio buveinę.
3.5. Draudimo kompanijų individualūs pasiūlymai ir draudimo įmokų dydžiai Vartotojams, kreipiantis į draudimo kompaniją, ir draudimo įmokų dydžiai, apskaičiuoti Svetainėje, gali nesutapti. Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotojus dėl draudimo kompanijų taikomos individualios draudimo produktų kainodaros bei tarifų politikos.
3.6. Brokeris turi teisę Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotiems draudimo įmokų dydžiams savo sąskaita taikyti nuolaidas ir Svetainėje pateikti draudimo įmokų dydžius jau su pritaikyta nuolaida. Vartotojui nesutinkant, kad Brokeris savo sąskaita taikytų nuolaidą draudimo įmokai, dėl draudimo sutarties sudarymo privalo atvykti į Brokerio buveinę su tikslu sudaryti draudimo sutartį su draudimo kompanijos taikomais draudimo įmokų dydžiais. Vartotojui teikiant užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokos apskaičiavimo ir (ar) sudarius draudimo sutartį elektroninio ryšio priemonėms, laikoma, kad Vartotojas sutiko gauti Brokerio nuolaidą.
3.7. Draudimo įmokų dydžiai Svetainėje yra paskaičiuoti, remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija. Brokeris nėra atsakingas už tai, jei Vartotojas, norėdamas gauti pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį ir draudimo įmokų paskaičiavimą, pateikė neteisingus duomenis ar nurodė kitą netikslią informaciją. Vartotojui, nurodžius neteisingus, netikslius duomenis ar kitą informaciją bet kokia rizika atitenka Vartotojui.
3.8. Brokeris Svetainėje pateikia draudimo įmokų paskaičiavimus tų draudimo kompanijų, kurios yra išreiškusios pageidavimą pateikti Vartotojams pasiūlymus sudaryti draudimo sutartis elektroninio ryšio priemonėmis (internetu), tarpininkaujant Brokeriui. Dėl kitų draudimo kompanijų teikiamų draudimo paslaugų Vartotojai gali kreiptis į Brokerį konsultacijos telefonu arba atvykti į Brokerio buveinę.

4. Draudimo sutarties sudarymo, poliso apmokėjimo ir pristatymo sąlygos

4.1. Vartotojas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį Svetainėje, privalo joje pateikti reikalaujamą informaciją (suvesti reikalaujamus duomenis atitinkamuose laukeliuose), pateikti užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, pasirinkti draudimo kompaniją, su kuria pageidauja sudaryti draudimo sutartį, atlikti Svetainėje nurodytus veiksmus bei sumokėti draudimo įmoką.
4.2. Vartotojas, pasirinkęs draudimo kompaniją, privalo atlikti Svetainėje nurodytus žingsnius bei susipažinti su Svetainės atskiruose draudimo sutarties sudarymo proceso žingsniuose nustatyta informacija, patikrinti pateiktų duomenų bei informacijos teisingumą.
4.3. Vartotojui sudarant draudimo sutartį elektroninio ryšio priemonėmis (internetu), mokėtina draudimo įmokos kaina Svetainėje bei išankstinio mokėjimo sąskaitoje gali būti nurodyta su Brokerio pritaikyta nuolaida. Vartotojui tęsiant draudimo sutarties sudarymo procesą internetu, kai draudimo įmokai yra taikoma
nuolaida, laikoma, kad Vartotojas pageidauja ir sutinka gauti nuolaidą draudimo įmokai. Dėl Brokerio pritaikytos nuolaidos draudimo įmoka, nurodyta Svetainėje, išankstinio mokėjimo sąskaitoje ir draudimo įmoka, įrašyta draudimo sutartyje, gali skirtis. Skirtumą tarp draudimo įmokos kainų, nurodytų Svetainėje, išankstinėje mokėjimo sąskaitoje ir draudimo sutartyje, sumoka Brokeris draudimo kompanijai savo lėšomis. Vartotojas, sudarydamas draudimo sutartį, Brokeriui privalo sumokėti draudimo įmoką, nurodytą Svetainėje ir (ar) išankstinio mokėjimo sąskaitoje.
4.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą draudimo įmokos sumokėjimą. Vartotojas draudimo įmoką gali sumokėti vienu Svetainėje nurodytų būdų:
4.4.1. iš karto, pasirenkant vieno iš Svetainėje nurodytų bankų teikiamą elektroninės bankininkystės paslaugą;
4.4.2. kredito kortele, jei tokią kortelę išdavęs bankas numato mokėjimus internetu;
4.4.3. mokėjimo pavedimu pervedant pinigus į vieną iš banko sąskaitų, nurodytų Brokerio išankstinio mokėjimo sąskaitoje pagal joje nurodytus reikalavimus;
4.4.4. įnešant grynais pinigais į vieną iš banko sąskaitų, nurodytų Brokerio išankstinio mokėjimo sąskaitoje pagal joje nurodytus reikalavimus;
4.4.5. MAXIMA prekybos centrų kasose, PERLO PASLAUGOS terminaluose, LIETUVOS PAŠTO skyriuose ar LIETUVOS SPAUDOS kioske pagal išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodytus reikalavimus.
4.5. Vykdant mokėjimus, naudojantis bankų ar trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis atsakomybė už duomenų saugumą bei operacijų vykdymą tenka atitinkamam bankui, kurio elektroninės bankininkystės sistemoje vykdomos piniginės operacijos arba trečiajam asmeniui, teikiančiam mokėjimų paslaugas.
4.6. Vartotojas, pasirinkęs atsiskaitymo būdą – mokėjimas pavedimu/ grynais pinigais įnešant į banko sąskaitą/ naudojantis trečiųjų asmenų teikiamomis mokėjimų priėmimo paslaugomis privalo apmokėti Brokerio elektroniniu būdu suformuotą ir Vartotojui pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą 2 (dviejų) dienų laikotarpyje. Nesumokėjus draudimo įmokos per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Brokeris neatsako dėl galimai pasikeitusių draudimo įmokų kainų (t.y.draudimo įmoka gali būti perskaičiuojama) ir/ar kitų draudimo sąlygų, o užsakytas draudimo polisas gali būti anuliuojamas.
4.7. Draudimo įmoka arba jos dalis, jei pasirinktas draudimo įmokos dalinis apmokėjimas, turi būti sumokėta iki pageidaujamos draudimo sutarties įsigaliojimo momento. Nepaisant to, kokia nurodyta Vartotojo pageidaujama draudimo sutarties įsigaliojimo data, draudimo sutartis neįsigalios anksčiau nei bus sumokėta draudimo įmoka. Papildomos draudimo sutarties įsigaliojimo sąlygos yra nurodytos kiekvienos draudimo kompanijos draudimo taisyklėse, draudimo sutartyse..
4.8. Laikoma, kad Vartotojas draudimo įmoką ar jos dalį, jei pasirinktas draudimo įmokos mokėjimas dalimis, sumokėjo, kai mokėtina suma užskaitoma Brokerio atsiskaitomojoje sąskaitoje arba gautas patvirtinimas iš mokėjimo įstaigų (MAXIMA, PERLO PASLAUGOS ir pan.). Kitam asmeniui išduotos mokėjimo kortelės ir (ar) mokėjimo kortelės duomenų panaudojimas, įskaitant paslaugų įsigijimą, yra neteisėtas.
4.9. Jei draudimo sutarčiai sudaryti būtini duomenys, kuriuos pateikia Vartotojas, Svetainės laukeliuose užpildyti teisingai ir apmokėjimas gautas sėkmingai, Brokeris parengia draudimo sutarties sudarymo patvirtinimui būtinus dokumentus, o Vartotojas apie tai informuojamas trumpąja SMS žinute bei elektroniniu paštu.Jei Vartotojas klaidingai nurodė savo mobiliojo telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą ar dėl kitų priežasčių negauna patvirtinimo trumpąja SMS žinute ir (ar) elektroniniu paštu, jis gali kreiptis į Brokerį paskambinęs Svetainėje nurodytu telefono Nr. 8-64442224, arba elektroniniu paštu info@eldrauda.lt arba atvykęs į Brokerio buveinę, esančią adresu Šeimyniškių g. 21, Vilniuje.
4.10. Jei dėl nuo Vartotojo priklausančių veiksmų atlikimo draudimo sutarties sudarymas yra negalimas (pvz. pavėluotai įvykdytas draudimo įmokos apmokėjimas, Vartotojas Svetainėje pateikė klaidingą informaciją ir (ar) neteisingus duomenis, perskaičiuojama draudimo įmoka, pageidauja nutraukti draudimo sutartį iki jos išdavimo ar pan.) ir draudimo įmoka turi būti grąžinama Vartotojui, Brokeris turi teisę iš grąžintinos draudimo įmokos sumos vienašališkai išskaičiuoti dėl banko operacijų atlikimo Brokerio patirtas išlaidas, o Vartotojas išreiškia savo sutikimą su tokiomis išskaitomis. Piniginės lėšos Vartotojui turi būti grąžinamos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo tokio prašymo gavimo. Banko operacijų atlikimo Brokerio patirtos išlaidos sudaro 3 proc. nuo apmokėtos įmokos..
4.11. Vartotojui pageidaujant gauti užsakytą žalią kortelę paštu jo nurodytu adresu, Brokeris turi teisę reikalauti, o Vartotojas privalo sumokėti 5 (penkių) litų draudimo sutarties pristatymo paštu paslaugos mokestį, jei toks užsakymo metu yra numatytas. Brokeris savo nuožiūra gali taikyti bei nustatyti sąlygas, kurioms esant žalia kortelė gali būti pristatomas nemokamai.
4.13. Priklausomai nuo Vartotojo sudarytos draudimo sutarties rūšies draudimo sutartys Vartotojui gali būti perduodamos sekančiai:
4.13.1. Siunčiamos elektroniniu paštu;
4.13.3. Įteikiamos asmeniškai Brokerio buveinėje adresu Šeimyniškių g. 21, Vilniuje (darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00 val.).
4.14. Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotoją, jei dėl Vartotojo nurodyto neteisingo ar netikslaus adreso (gyvenamosios vietos ar elektroninio pašto), telefono numerio, Vartotojas šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis negavo informacijos, reikalingos draudimo sutarčiai sudaryti arba jai nebuvo įteiktas pranešimas apie draudimo sutarties sudarymą, arba nepristatyta pati draudimo sutartis.
4.15. Laikantis draudimo kompanijų nustatytų draudimo įmokų apmokėjimo sąlygų, Vartotojui gali būti sudaryta galimybė draudimo įmokas apmokėti dalimis, o taip pat siūloma pasinaudoti tiesioginio debeto paslauga.

5. Asmens duomenų tvarkymas

5.1. 2010 01 04 Brokeris įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jam suteiktas Asmens duomenų valdytojo statusas. Brokeris turi teisę tvarkyti atitinkamus asmens duomenis draudimo tarpininkavimo veiklos vykdymo tikslu (tarpininkavimas sudarant draudimo sutartis draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų interesais bei jas vykdant).
5.2. Vartotojas, pateikdamas užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokos paskaičiavimo, siekdamas gauti pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį, sudarydamas draudimo sutartį ir (ar) pateikdamas informaciją bei duomenis Svetainėje, suteikia teisę Brokeriui rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Vartotojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis.
5.3. Vartotojo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Vartotojo asmens duomenis, Brokeris įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
5.4. Brokeris, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais bei asmens duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimais.
5.5. Vartotojas, pateikdamas Svetainėje asmens duomenis, patvirtina, kad jis yra šių asmens duomenų subjektas ar asmuo, tinkamai įgaliotas pateikti kito asmens duomenis, bei kad pateikiami asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Visa atsakomybė, susijusi su šia Taisyklių nuostata, tenka Vartotojui.
5.6. Vartotojas, naudodamasis Svetainėje Brokerio teikiamomis paslaugomis, sutinka ir privalo nurodyti būtinus savo asmens duomenis, kuriuos Brokeris turi teisę tvarkyti šiose Taisyklėse nurodytais tikslais ir sąlygomis:
5.6.1. Sudarant Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartis: transporto priemonės valstybinį numerį, asmens kodą, mobiliojo telefono numerį, gyvenamąją vietą (adresą) ir elektroninio pašto adresą;
5.6.2. Sudarant Pagalbos kelyje metinio draudimo sutartį: transporto priemonės valstybinį numerį, asmens kodą, mobiliojo telefono numerį, gyvenamąją vietą (adresą) ir elektroninio pašto adresą;
5.6.3. Sudarant kelionių draudimo sutartis: asmens kodus (jeigu yra keli apdraustieji), vardus, pavardes, mobiliojo telefono numerį, draudėjo gyvenamąją vietą (adresą) ir elektroninio pašto adresą;
5.7. Vartotojas, naudodamasis Svetainėje Brokerio teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su transporto priemonių draudimu, suteikia teisę Brokeriui automatiniu būdu teikti VĮ Regitra Vartotojo nurodytus asmens duomenis ir iš VĮ Regitra gauti Vartotojo asmens duomenis apie transporto priemonę:
– Transporto priemonės identifikavimo duomenys: Transporto priemonės valstybinis numeris; Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN);Transporto priemonės registracijos dokumento numeris (pateikus užklausoje);Transporto priemonės registracijos dokumento spausdinimo data;Transporto priemonės markė (gamintojas);Transporto priemonės modelis (komercinis pavadinimas). – Transporto priemonės ir jos registracijos duomenys: Paskutinės vykdytos registracijos operacijos data, laikas; Transporto priemonės registracijos statusas (būsena); Transporto priemonės registracijos šalis; Transporto priemonės registracijos šalies kodas; Transporto priemonės gamybos metai; Pirmosios registracijos data; Pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data; Transporto priemonės kategorijos ir klasės, kėbulo tipo, specializacijos kodas; Transporto priemonės sėdimų vietų skaičius; Transporto priemonės stovimų vietų skaičius; Transporto priemonės leistinas maksimalus svoris, kg; Transporto priemonės nuosavas svoris, kg; Puspriekabei leistino maksimalaus svorio ir puspriekabės vilkiko balniniam sujungimui tenkančio visiškai pakrautos puspriekabės svorio dalies suma, kg; Transporto priemonės variklio darbinis tūris, kub.cm; Transporto priemonės variklio galia, kW. – Transporto priemonės valdytojo/ų duomenys: Transporto priemonės valdytojo rolė: savininkas / naudotojas (ne savininkas); Jei Juridinis asmuo: Transporto priemonės valdytojo pavadinimas; Transporto priemonės valdytojo kodas (Lietuvoje registruotai įmonei); Transporto priemonės valdytojo buveinės adresas, atspausdintas išduotame dokumente. Jei Fizinis asmuo: Transporto priemonės valdytojo vardas, pavardė; Transporto priemonės valdytojo asmens kodas; Transporto priemonės valdytojo registracijos adresas, atspausdintas išduotame dokumente; Kelių transporto priemonių, kurias leidžiama vairuoti, kategorijos ir jų pirmo suteikimo data.
5.8. Vartotojas, naudodamasis Svetainėje Brokerio teikiamomis paslaugomis, suteikia teisę Brokeriui automatiniu būdu teikti Svetainėje nurodytoms draudimo kompanijoms Vartotojo asmens duomenis:,
5.8.1. Sudarant Transporto priemonių valdytojų privalomąją civilinės atsakomybės draudimo sutartį, teikti šiuos asmens duomenis apie transporto priemonę šioms draudimo kompanijoms: ADB „ERGO Lietuva“, AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialui, "Seesam Insurance" AS Lietuvos filialui, "Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group" Lietuvos filialui, "If P&C Insurance AS" filialui, AB "Lietuvos draudimas", UAB DK „PZU Lietuva“, „BTA Insurance Company” SE filialui:
– Transporto priemonės identifikavimo duomenys: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (VIN), markė, modelis. – Transporto priemonės ir jos registracijos duomenys: gamybos metai, Transporto priemonės kategorijos ir klasės, kėbulo tipo, specializacijos kodas, sėdimų vietų skaičius, stovimų vietų skaičius, Transporto priemonės leistinas maksimalus svoris, kg, nuosavas svoris, kg, Puspriekabei leistino maksimalaus svorio ir puspriekabės vilkiko balniniam sujungimui tenkančio visiškai pakrautos puspriekabės svorio dalies suma, kg, variklio darbinis tūris kub.cm, variklio galia kW. – Transporto priemonės valdytojo/ų duomenys: Transporto priemonės valdytojo rolė: savininkas / naudotojas (ne savininkas). Jeigu juridinis asmuo: Transporto priemonės valdytojo pavadinimas, valdytojo kodas (Lietuvoje registruotai įmonei), valdytojo buveinės adresas, atspausdintas išduotame dokumente. Jeigu fizinis asmuo: valdytojo vardas, pavardė, valdytojo asmens kodas, valdytojo registracijos adresas, atspausdintas išduotame dokumente.
5.8.2. Sudarant Transporto priemonių draudimo sutartį (KASKO), teikti toliau nurodytus asmens duomenis apie transporto priemonę šioms draudimo kompanijoms: ADB „ERGO Lietuva“, AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialui, "Seesam Insurance" AS Lietuvos filialui, "Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group" Lietuvos filialui, "If P&C Insurance AS" filialui, AB "Lietuvos draudimas", UAB DK „PZU Lietuva“, „BTA Insurance Company” SE filialui: – Transporto priemonės identifikavimo duomenys: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (VIN), markė, modelis. – Transporto priemonės ir jos registracijos duomenys: gamybos metai, Transporto priemonės kategorijos ir klasės, kėbulo tipo, specializacijos kodas, sėdimų vietų skaičius, stovimų vietų skaičius, Transporto priemonės leistinas maksimalus svoris, kg, nuosavas svoris, kg, Puspriekabei leistino maksimalaus svorio ir puspriekabės vilkiko balniniam sujungimui tenkančio visiškai pakrautos puspriekabės svorio dalies suma, kg, variklio darbinis tūris kub.cm, variklio galia kW. – Transporto priemonės valdytojo/ų duomenys: Transporto priemonės valdytojo rolė: savininkas / naudotojas (ne savininkas). Jeigu juridinis asmuo: Transporto priemonės valdytojo pavadinimas, valdytojo kodas (Lietuvoje registruotai įmonei), valdytojo buveinės adresas, atspausdintas išduotame dokumente. Jeigu fizinis asmuo: valdytojo vardas, pavardė, valdytojo asmens kodas, valdytojo registracijos adresas, atspausdintas išduotame dokumente.
5.8.3. Sudarant kelionių draudimo sutartis teikti toliau nurodytus asmens duomenis šioms draudimo kompanijoms: AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialui, "Seesam Insurance" AS Lietuvos filialui, "Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group" Lietuvos filialui, "If P&C Insurance AS" filialui,: asmens kodus (jeigu yra keli apdraustieji), vardus, pavardes, draudėjo gyvenamąją vietą (adresą)
5.8.5. Sudarant Pagalbos kelyje metinio draudimo sutartis teikti toliau nurodytus asmens duomenis UAB „Euroasista“: Transporto priemonės identifikavimo duomenys: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (VIN), markė, modelis, Transporto priemonės valdytojo/ų duomenys: Jeigu juridinis asmuo: Transporto priemonės valdytojo pavadinimas, valdytojo kodas (Lietuvoje registruotai įmonei), valdytojo buveinės adresas, atspausdintas išduotame dokumente. Jeigu fizinis asmuo: valdytojo vardas, pavardė.
5.9. Vartotojas, patvirtindamas Taisykles, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su pasiūlymais sudaryti draudimo sutartis, draudimo sutarčių sudarymu, vykdymu, pratęsimu, nutraukimu ir kt..
5.10. Brokeris patvirtina, jog Vartotojo nurodyti, taip pat Brokerio iš VĮ „Regitra“ automatiniu būdu gaunami asmens duomenys ir draudimo kompanijoms teikiami asmens duomenys bus tvarkomi tik tarpininkavimo veiklos vykdymo (tarpininkavimo paskaičiuojant draudimo įmoką, tarpininkavimo sudarant draudimo sutartis draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų interesais bei jas vykdant) tikslu. Brokeris įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, t.y. užtikrinti jų konfidencialumą.
5.11. Vartotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Brokeriui, susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių.
5.12. Vadovaujantis šiose Taisyklėse nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu, Vartotojų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys Taisyklėse nurodytu tikslu saugomi 3 (trejus) metus po paskutinio Vartotojo naudojimosi Svetaine. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys bus sunaikinami.
5.13. Asmens duomenis šiame Taisyklių skyriuje nurodytu tikslu tvarko tik įgalioti Brokerio darbuotojai ir/ar asmens duomenų tvarkytojai.

6. Informacija apie Brokerį

6.1. Ši informacija pateikiama, vykdant Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo bei 2004 m. kovo 16 d. draudimo priežiūros komisijos nutarimo Nr. N-30 reikalavimus.
6.2. Brokeris yra nepriklausomas draudimo tarpininkas. Brokerio juridinio asmens kodas 302350714, PVM kodas LT100005610319, registracijos ir buveinės adresas yra Šeimyniškių g. 21, Vilnius. Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre (www.registrucentras.lt). Bendrovės įregistravimo faktą galima patikrinti interneto svetainėje www.kada.lt
6.3. Brokeris
turi licenciją Nr. 000121 draudimo brokerių įmonės veiklai vykdyti ir yra įrašytas į Lietuvos Respublikos centrinio banko tvarkomą draudimo brokerių įmonių sąrašą, kuris yra skelbiamas interneto tinklalapyje www.lb.lt.
6.4. Brokeris neturi tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo įmonės, kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo. Taip pat jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė neturi tiesiogiai ar netiesiogiai Brokerio akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.
6.5. Brokeris konsultuoja ir turi teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek draudiko, tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu.
6.6. Vartotojas ar kitas suinteresuotas asmuo, manantis, jog Brokeris draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi teisę, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą, raštu kreiptis į Brokerio įgaliotus asmenis, kurie privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Vartotojo ar kito suinteresuoto asmens kreipimosi gavimo išnagrinėti gautą kreipimąsi ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie atsakymo. Skundus dėl Brokerio veiklos taip pat galima pateikti Draudimo brokerių rūmams, Lietuvos Respublikos Centriniam bankui ar teismui įstatymuose nustatyta tvarka.

7. Intelektinės nuosavybės teisės

7.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, priklauso Brokeriui. Bet koks Svetainės ar jos dalies turinio kopijavimas, dauginimas, platinimas, saugojimas be rašytinio Brokerio sutikimo draudžiamas ir už tai taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.0
0,00€
0,00€
LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help Software